Ayak ve Ayak Bileği Yumuşak Doku Travmasında Nöralterapi

Tanım: Genelllikle aktif yaşamın içinde olan genç nüfusta görülen ayak ve ayak bileğinin yumuşak dokularına tolere edeceğinden daha fazla mekanik yüklenme olması sonucu ortaya çıkan burkulmadır.

Tanım: Genelllikle aktif yaşamın içinde olan genç nüfusta görülen ayak ve ayak bileğinin yumuşak dokularına tolere edeceğinden daha fazla mekanik yüklenme olması sonucu ortaya çıkan burkulmadır. En çok ayak bileğinin lateral yerleşimli ligamentleri burkulur. En sık anterior talofibuler ligament olaya eşlik etmektedir. Günde 1/10 000 sıklıkta görülen ciddi toplumsal bir sorundur. Yaklaşık % 90 vakada, ayak bileği plantar fleksiyon veya supinasyondayken inversiyon zorlanmasına maruz kalırsa burkulma ortaya çıkar. Bu da voleybol, basketbol ve futbolda sık maruz kalınan bir durumdur.

Hastada Tespit Edilen Bulgular:

Anterior Çekme testi: Anterior talofibuler ligament laksitesini gösterir. Talusun öne deplase olması testin + olduğunun göstergesidir.

Talar Tilt testi: Anterior talofibuler ve kalkaneofibuler ligament zedelenmelerini gösteren bir testtir.

Sindesmoz yırtığı: Anterior inferior tibiofibuler ligament, post inferior tibiofibuler ligament ve interosseos membrandan oluşan anatomik kompleksin yırtılması veya zedelenmesi durumudur.

Ayak bileği medialinde zedelenme: Medialde stabiliteyi sağlayan en önemli oluşum deltoid ligamenttir. Medial malleole yapışma yerinden avulsiyon kırığı olduğunda tedavi genellikle cerrahidir.

Grade I: Minimal ağrı , minimal şişme var ve laksite yoktur.

Grade II: Talar tilt testi ve öne çekme testinde laksite alınır ağrı ve şişme var.

Grade III: İleri derce ve orta derece  ağrı, şişme var. Genellikle alçı veya atel desteği olmadan mobilize olamaz. Anterior çekme ve talar tilt testi pozitiftir.

KLASİK TEDAVİ:

Konservatif Medikal tedavi:

Buz uygulaması :  En az 20 dakikalık periyodlarla ilk 3 gün uygulanır.

Elastik bandajla kompresyon: Şiş olan maleoller çevresini saracak şekilde çapraz sargı ile  tespit edilir ve kompresyon uygulanır. Distal bölgenin dolaşımını  bozmamaya dikkat edilmelidir.

Elevasyon: İlk 48-72 saatte ekstremite, kalp seviyesinin üstünde olacak şekilde elevasyon yapılır.

EN ETKİN TEDAVİ NÖRALTERAPİ :

Yumuşak doku zedelenmelerinde dokunun çabuk toparlanması için yukardaki temel tedavilere ek olarak bölgesel nöralterapi uygulaması ve segmente quadell uygulaması hastanın iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Nöralterapi ile yapılan  işlem,  VSS üzerindeki akut irritasyonun kaldırılmasıdır. Lenfatik sistemin aktife edilmesi ve yıkım ürünlerinin uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Nöralterapi uygulanan  hastalar, travmanın ilk gününde dahi şişlik ve ağrı yönünden daha rahat bir gece geçirmektedirler.

Tedaviye Adler Langers noktalarının muayenesi ile başlanır.

Kipler cilt kaydırma testi ile pozitif  bulunan segmentler tespit edilir.

Lokal tedavi: Eklem çevresine dairesel şekilde quadeller, cilt, cilt altı, ligamentler ve eklem kapsülü nöralterapi ile uyarılır. Akut zedelenmelerde her gün lokal uygulama yenilenir. Akut dönem geçtikten sonra (72 saatten sonra)  haftada 1-2 uygulama yapılabilir genellikle 3 haftada sorunsuz olarak iyileşme sağlanır.

Segmental Tedavi: Ayak ve ayak bileğinin inervasyonu L1-S5 e kadar quadell uygulaması yapılır. Segmental tedavi ile tüm segmentler ( dermatom, miyotom, segment içindeki kemik ünite ( osteotom), viserotom  regüle edilir. Her lokal uygulamadan sonra mutlaka segment uyarılmalıdır.

Üst Segment tedavisi: L2 pleksus uyarılması ve kanalis sakralis uygulaması ile alt ekstremite sempatik ve parasempatik regülasyonu sağlanır. Alt ekstremite afferent ve efferent motor ve duyu sinirleri uyarılır. Haftada 1-2 sıklıkta uygulanır.

Bozucu alan regülasyonu:  L1'in distalinde kalan segmentlerin maruz kaldığı, herhangi bir odak araştırılır. Kinesyolojik değerlendirmesi yapılır. Bozucu alan tedavisi yapılır. Bu bölgede geçirilmiş ve sorunsuz olarak kaynamış bir kırık bozucu alan olabilir. Yapılacak bozucu alan regülasyonunda periost  uyarısı önemlidir.  Periost uyarılması da, asepsi ve antisepsi kurallarına dikkatle uyulmalıdır. Bozucu alan uyarısı, tüm tedavi sürecinde sadece bir kere yeterli olabilir. Ancak bozucu alanın regüle olup olmadığı kinesyolojik olarak test etmeli, regüle olmadıysa tekrar nöralterapi uygulaması yapılmalıdır.

Alt Ekstremite Dolaşım Protokolü: Travmanın maruz kaldığı ekstremitenin,  kanlanması ve lenfatik akışkanlığın mevcudiyeti çok önemlidir. Bu nedenle dolaşım protokolü atlanmaması gereken önemli bir uygulamadır. 

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    James W. NcNabb ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie