Beş boyutlu sağlıklı beden

Bedeni beş boyutu ile değerlendirelim!

Beş boyutlu beden, ilk olarak 1978 yılında Prof. Dr. med. Horst Ferdinand Herget tarafından tasarlanmış, yıllar içerisinde Klinghart tarafından modifiye edilmiş ve benim de bu konuda çalışmalarımın devam ettiği bir yaklaşımdır.

Tamamlayıcı tıp, hastalığa etken olabilen genetik, çevresel, edinsel, sosyal, güncel faktörler ile organdaki bozukluklardan etkilenen diğer organsal, fonksiyonel, psikolojik ve ruhsal farklılaşmaları birlikte değerlendirir. Tamamlayıcı tıp ve regülasyon tıbbı açısından başarılı olmak ve bütünü görebilmek için bedenin beş boyutunun işlevini anlamak ve kavramak çok önemlidir. Çünkü bedenin 5 boyutunu kavramak, insanı bir bütün olarak değerlendirmeyi sağlar. Bu yaklaşım da hekimin klinik başarısında farka ve anlamlı bir artışa neden olur. Bu model bugün regülasyon ve tamamlayıcı tıp bakış açısının merkezine entegre olmuştur.

İyileştirme sanatlarından biri olan klinik kineziyoloji kas testi, vücut fonksiyonlarındaki değişimleri, henüz fiziksel olarak kendini göstermeden önce ortaya çıkaran geleneksel olmayan, biyoenerjik metotlardan biridir. İnsan bedeni bir bileşkedir. Kimyasal ve fiziksel yapının yanında üçüncü yapı psikolojik yapıdır.

İnsanlar ancak varoluşlarını derinlemesine ortaya koymaları halinde kronik hastalıklarından kurtulabilirler. Bunun için de bedeni beş boyut olarak görüp değerlendirebilmek gerekir. Kronik hastalıklarda başarılı olmak için tedavi amaçlı olarak bedene en az iki, daha iyisi üç yönlü uyaran vermenin gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Vücuttaki her şey bilgi ve regülasyondur. Beş boyutlu bedeni anlamak regülasyon tıbbının olmazsa olmazıdır. Regülasyon tıbbı ile tamamlayıcı tıbbın kavranması ve modern tıp ile olan ilişkisini sağlamak elektriksel bedenle mümkün olmaktadır. Regülasyon tıbbı, tamamlayıcı tıp, modern tıp ve geleneksel tıp arasındaki en iyi ve doğru köprü nöralterapidir. Çünkü elektriksel bedenin kavranması ve bunun diğer boyutlarla olan kesişmeleri vejetatif sinir sistemi (VSS) sayesinde olmaktadır. Bunu düzenleyen önemli bir tedavi nöralterapidir.

1. Bedenin Birinci Boyutu (Fiziksel Beden)

En derinde ya da altta bulunan birinci basamaktır, birinci boyut ve fiziksel beden denir. Fiziksel beden, bütün bedenin yerküre yani enerji kaynağı ile olan bağlantısıdır. Fiziksel beden beş duyumuz ile algılayabildiğimiz ve ciltte sona eren boyuttur. Gördüklerimiz, duyduklarımız, kokladıklarımız, dokunduklarımız ve tattıklarımızla özdeştir. Bedene bir bütün olarak yaklaşmamız gerektiğinin en güzel örneklerinden biri antidepresanlar ile çözüm olamayan bazı klinik tablolardır. Birinci boyuta yeterince hakim olmadan, hatta bir üst basamakta bulunan enerjisel beden hiç düşünülmeden, üçüncü basamaktaki mental boyuta etkili antidepresanlar ve ilaçlar kullanılarak yapılmaya çalışılan depresyon tedavilerinin neden başarılı olamadığının ya da tekrarlayan klinikler ile karşımıza çıktığının açıklamasıdır.

2. Bedenin İkinci Boyutu (Enerjisel Beden)

Bedenin ikinci boyutu enerji ya da elektrik bedendir. Burası sadece sinir sisteminin bütün elektrik ve elektromanyetik olaylarına neden olan elektriksel aktivitelerinin toplamı değildir. Vejetatif sinir sistemi 500.000 km’lik yüzeyi ile vücudun her yerini boydan boya sarar. Mevcut ileti nöronal yapının etrafında dinamik bir elektriksel alan oluşturur. Vücuttan uzaklaştıkça gücü azalmasına rağmen, teorik olarak bu elektromanyetik alan sonsuzluğa doğru uzanır.

VSS, çok ince örülmüş bir ağ şeklinde temel maddenin içinden geçer; asıl görevi, ortamın sabitliğinin korunması ve organ fonksiyonlarının koordinasyonudur. Burada önemli olan sürekli bir biçimde bilgi toplanması ve bunun işlenmesidir. Enerjisel beden manyetik alanın, biyoenformatif tıbbın, biyorezonansın, fotonun, kısaca refleks tedavilerin en bilimsel yanıyla nöralterapinin en etkili olduğu boyuttur.

3. Bedenin Üçüncü Boyutu (Mental/Zihinsel Beden)

Zihinsel alan veya uzlaşma alanı da denilmektedir. Rupert Sheldrake bu alana morfik alan adını vermiştir. Dördüncü boyuta inanç, tutum ve düşünceler biçim verirler. Teorik olarak üstteki iki boyutu da arkasına alarak sonsuzluğa uzanır. Her düşünce zincirinin önünde bir duygu vardır. Buradan yola çıktığımızda, düşüncelerimiz duygularımızı, duygularımız enerjimizi, onlar da fiziksel yapımızı etkilemektedir. Yani her beden bir alt bedeni etkilemektedir; fiziksel beden ve enerjisel beden, mental bedenin etkisindedir.

Mental beden insan psikolojisi ve sağlığı için çok önemlidir. Mental bedende duygular özel bir yer tutar. Çünkü duyguların regüle olması bir bütünlük gerektirir. Bu da ancak enerjisel bedenin yani VSS’nin regülasyonuyla sağlanabilir. Kimyasal ilaçlar ile psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde neden çaresiz kalınabildiğini anlamak çok daha kolay olacaktır.

4. Bedenin Dördüncü Boyutu (Sezgisel Beden)

Dördüncü boyut aklın ve dilin ötesindedir. Kızılderililerde bedenin bu boyutuna turiaya denir. Bu boyutta sembollerin önemli bir merkezi vardır. Beyin derinde sembollerle çalışır. Çalışmalar sırasında semboller resme ve resim de duygulara dönüşür. Dördüncü beden, geçmiş yaşamların, karmaların etkisi altındadır.

5. Bedenin Beşinci Boyutu (Ruhsal Beden)

Bu boyut kişinin kendini iyileştirme düzlemidir ki ruhsal beden adını vermekteyiz. Burada tek mevcut ilişki bireyle yaratan arasındadır. Beşinci boyut Tanrı’nın insana ulaştığına inanılan bir boyuttur. Bu şekilde birey kendi yolunu belirler, gücünü kullanır, öğrenir ve deneyimler. Bir hekim psikolog hastasına beşinci boyutta yardımcı olurken dikkatli olmalıdır. Gerçekten bu düzeyde deneyimli olan kişilerin, deneyimlerini kelimelerle anlatamayacak kadar derin bilgi, saygı ve anlayışları vardır.

Her boyutun kendi içerisinde anlaşılması gereken kuralları ve yasaları vardır. İnsanın sağlıklı olabilmesi için elektriksel beden yani bedenin ikinci boyutunun tamamen sağlık olması gerekir. Elektriksel beden yukardan gelen bilgilerin hücre ve organa ulaşmasında aracılık eden yerdir. İkinci bedende bir iletişim hatası söz konusuysa 3-5 boyutta istediğiniz kadar doğru ve güzel şeyler yapın bu yaptıklarınızın sonucunda tam şifa ve sağlıklı bir ortam yaratmanız mümkün görünmemektedir. İlk 3 basamak personel ve 4. ile 5. basamak transpersonel alandır. Her bir üst basamak bir alt basamak ile onu organize edecek şekilde ilişkilidir. Her alt basamak üst basamağı enerjisel olarak besler ve onun bireysel sınırlarını belirler. Hekim olarak bedenin ilk üç basamağını çok iyi bilmemiz, kişideki disfonksiyonları görmemiz, değerlendirmemiz ve etkili tedavi metotlarına hakim olmamız gerekiyor.

Dr. Hüseyin NAZLIKUL,  M.D.,  PhD.
IFMANT = Uluslararası Nöralterapi Federasyonu Başkanı
Bilimsel Nöralterapi Regülasyon Derneği Başkanı 

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie